Konferenciák, beszámolók

A Közép- és Kelet-európai Hálózat rendkívüli közgyűlése

A Közép- és Kelet-európai Hálózat rendkívüli közgyűlést tartott 2011. május 28-án, melynek célja a szervezet jogi bejegyzésének előkészítése volt. A korábbi, 19 országban működő 26 tagból 18 szervezet, köztük a MAB, írta alá az alapító szabályzatot. A többi minőségbiztosítási szervezet bármikor később csatlakozhat az új, immár CEENQA-nak rövidített hálózathoz. A hálózat új elnöke Iring Wasser, a német ASIIN-től, alelnöke Todor Shopov, a bolgár NEAA ügynökségtől. A titkárság ezután is a MAB titkárságán lesz, és Rozsnyai Krisztina látja el továbbra is a főtitkári teendőket.

A hálózat egyben megtartotta éves workshopját május 27-én, mely három neves előadóval (Nick Harris és David Cairns, a brit QAA régebbi munkatársai és Kaja Braathen, a holland NVAO-tól illetve az ECA-tól) két témát tárgyalt meg: a minőségbiztosítási szervezetek, ügynökségek külső értékelését a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei értelmében, valamint a (nemzetközi) közös képzések értékelésének kérdéseit.

További információk a www.ceenetwork.hu honlapon találhatók.

 A CEE Network közgyűlése

A CEEN (KKE Hálózat) jubileumi, 10. közgyűlését tartotta 2010. május 28-án Szófiában. A közgyűlés új irányító bizottságot választott, melynek ismét tagja lett Bazsa György, a MAB elnöke. A főtitkári tisztségben a közgyűlés Rozsnyai Krisztinát erősítette meg. A CEEN kapcsolódó éves munkaértekezletére másnap, Plovdivban került sor. (Bővebben lásd:  www.ceenetwork.hu honlap hírek rovatában)

Madrid, Sarajevo

Szántó Tibor, a MAB főtitkára részt vett és előadást tartott a spanyol EU elnökség keretében 2010. április 26-28-án Madridban tartott nemzetközi felsőoktatási minőségbiztosítási konferencián, valamint 2010. május 12-13-án a Sarajevoban megrendezett munkaértekezleten, melynek témája a dél-kelet európai országok minőségbiztosítási ügynökségeinek nemzetközi szervezetekhez (ENQA, EQAR) való csatlakozása, s az európai sztenderdeknek való megfelelésük volt.

CEE Network szemináriuma

A KKE Hálózat megtartotta éves szemináriumát Vilniusban 2009. május 29-30-án. Meghívottak voltak többek közt az ENQA elnöke és az újonnan létesült Európai Regiszter (EQAR) igazgatója. A résztvevők megvitatták a minőségbiztosítási ügynökségek külső értékelésével kapcsolatos kérdéseket, az Európai Sztenderdek alkalmazását, az ENQA illetve EQAR tagság előnyeit és hátrányait.

3. Európai Minőségi Fórum Budapesten

Az E4 csoport (EUA, ENQA, ESU, EURASHE) szervezésében 2008. november 21-23. között megrendezésre került a 3. European Quality Assurance Forum, melynek a Corvinus Egyetem adott otthont. Az 500 fős rendezvényen a MAB elnöke előadást tartott a doktori iskolák adatbázisban való értékeléséről, továbbá a MAB főtitkára és a külföldi ügyek szakreferense vett részt. A fő témák voltak: az intézmények belső minőségi kultúrája, melynek alapja az intézmény minden munkatársának elkötelezettsége a minőségjavítás iránt; képzési kimenetek, melynek alapja egy teljesen új szakfelépítés és oktatási megközelítés, és az intézmények rangsorolása, melyet a résztvevők túlnyomó többsége elvetett mint minőségi mutatók, viszont az egyre terjedő gyakorlatot figyelembe véve szükséges egy az adott intézmény körülményeit és a rangsorolás célját figyelembevevő metodika kidolgozása (amit az EU Francia elnöksége kezdeményezett is).

További részletek angolul olvashatók a következő helyen: http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Newsletter_new/EQAF08_Summary_2_.pdf.

A CEE Network közgyűlése

A Közép- és Kelet-Európai Akkreditációs Bizottságok Hálózata megtartotta kétévenkénti közgyűlését Albániában 2008. május 23-24-én. Az ülés legnagyobb része a leendő magyarországi testületi bejegyzésről szólt. További részletek a www.ceenetwork.hu honlapon.

CEE Network éves workshopja

A Minőségbiztosítási Szervezetek Közép- és Kelet-Európai Hálózata (CEE Network) éves workshopját és felügyelő bizottsági ülését tartotta Szentpétervárott május 25-26-án. Az workshop célja az volt, hogy a régió minőségbiztosító szervezetei határozzák meg, mennyiben felelnek illetve nem felelnek meg az Európai Sztenderdeknek, vagy mennyiben gondolják, hogy ezek nem is alkalmazhatók teljes egészében rájuk, mennyiben tükrözik a "nyugati" szerzőik látásmódját és milyen javaslatokat tehetnek a "keleti" országok, saját megközelítési módjuk fényében. Két meghatározott, kapcsolódó témában - a hallgatók részvételéről a minőségértékelésben és a fellebbezési lehetőségek és gyakorlatról - készül majd egy alapos tanulmány.
(2007.06.14)

Albán képzés

2006. szeptember 26-27-én Szántó Tibor és Rozsnyai Krisztina egy kétnapos szemináriumot tartottak az Albán Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség felkérésére felkérésére felsőoktatási intézmények képviselői és minőségbiztosítási szakértők számára. A témák a minőségbiztosítás háttere és eljárásai, egyes országok gyakorlata, a Bolognai folyamat háttere és az Európai Sztenderdek voltak.

KKE Hálózat

A Közép- és Kelet-Európai Minőségbiztosítási Szervezetek Hálózata május 30-án megtartotta kétévenkénti ülését, melyet május 29-én az évenként tartott workshop előzött meg. Az utóbbi témája a tavaly elkészült, és nem rég kiadott, Közép- és Kelet-Európai országok akkreditációs bizottságok felmérése óta történt fejlemények megvitatása volt. A felmérés, illetve a megbeszélés arra irányult, hogy a szervezetek hogyan és mennyiben felelnek meg az Europai Sztenderdeknek. Az ülés talán legfontosabb része volt az új felügyelő bizottsági ill. elnök megválasztása. Rozsnyai Krisztinát főtitkárnak nevezték ki. További részletek angolul a hálózat honlapján, www.ceenetwork.hu.
(2006.06.03)

 TEEP II

 2006. május 9-én utoljára ült össze Párzsban a TEEP II (Transnational Education Evaluation Project) munkacsoport. Feladatuk az volt, hogy dolgozzanak ki egy minőségértékelő rendszert több, más-más ország egyetemén közösen oktatott master program számára. A kisérleti vizsgálat 3 programra terjedt ki (jog és közgazdaság; média, kommunikáció és müvelödéstan; és vizgadálkodás - utóbbiban a Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egetem BME is részt vesz). A projekt kimenetele a 3 szak értékelö jelentése és egy kiterjedt metodológiai jelentés.
(2006.06.13)

      Erfurt

Rozsnyai Krisztina az EUA látogató bizottság titkáraként részt vett a németországi Erfurti Fachhochschule minőségértékelésében. A fiatal főiskola a tudományos színvonalát igyekszik javítani és a volt kelet-német tartomány anyagi, gondolkodásbéli és strukturális korlátait bővíteni. A döntéshozatali mechanizmus áramvonalasitását a rövidensen bevezetendö uj türingiai fo. törvénytöl lehet várni.
(2006.05.20.)

      Zsolna

 Rozsnyai Krisztina az EUA látogató bizottság titkáraként részt vett a szlovákiai Zsolna (Zilina) második, felülvizsgáló értékelésén. Nagyon sokat tettek a 2002-es EUA ajánlások megvalósítása érdekében, tanszékeket összevontak, sok országos és főleg nemzetközi kutatási projektben vesznek részt. A 2002-es új ftv. szüntette csak meg a karok önálló jogi státuszát, és egyben odaadta az egyetemeknek a teljes ingatlan vagyonuk tulajdonjogát. Fő problémájuk a Bachelor végzettségek alacsony elfogadottsága a munkaerőpiacon.
(2006.05.12)

KKE Hálózat

A KKE Hálózat Irányító Bizottsága 2005 május 29-én tartotta éves ülését a lengyelországi Poznanban. Ezt május 28-án megelőzte egy szimpózium. Ennek fő témája az a felmérés volt, melyet a Hálózat tagszervezete, a német ACQUIN munkatársa, Dr. Stefanie Hofmann végzett a tagszervezetek körében azok akkreditációs gyakorlatáról. A felmérés célja egy helyzetjelentés készítése volt, melyre majd építhető a tagszervezetek közötti akkreditáció kölcsönös elismerése, mely a bolognai folyamathoz kapcsolódik. Az ülés angol összefoglalója itt olvasható.
(2005.06.27.)

      Brno

Rozsnyai Krisztina az EUA látogató bizottsága titkáraként részt vett a csehországi Brno Állatorvosi és Erdészeti Egyetem minőségértékelésén. Az egyetem, sok haladó kezdeményezés és a részben agilis vezetés mellett úgy tantárgyi, oktatás metodológiai mint infrastrukturális megújításra szorul.
(2005.05.11.)

Wellington

Az INQAAHE 2005. március 29 - április 1. között, Wellingtonban (Új-Zéland) tartotta 8. kétévi konferenciáját, "Quality, Assurance and Diversity" címmel. A legnagyobb érdeklődés a nemzetek feletti oktatás, valamint a minőségbiztosítás hatásának kérdéskörét kísérte. Előbbi témában különös hangsúllyal vetődött fel az importáló országok szervezett minőségvédelmi intézkedéseinek fontossága, míg a minőségbiztosítás hatásának javítása tekintetében az eredmények terjesztése, a jó gyakorlat széleskörű bemutatása szükséges. A konferenciához kapcsolódó közgyűlésen módosításra került az Alapszabály. Meta-értékelő ügynökségek is lehetnek teljes jogú tagok, s az INQAAHE a jövőben - felkérésre - vállalni fogja a minőségbiztosítási ügynökségek külső értékelését. (Szántó Tibor éppen ez utóbbi témában tartott előadást a konferencián.) A közgyűlés jóváhagyta az ügynökségek működési irányelveinek átdolgozott változatát is (Guidelines of Good Practice).
2005.05.04.

TEEP II

A MAB részt vesz az u.n. TEEP (Transnational European Evaluation Project) II-ben, mely az EU Erasmus Mundus által támogatott közös Master's programok minőségértékelését végzi. A TEEP II-en három közös Master's programot választottak ki, ezek mindegyikét 5-7 egyetemen, országban oktatják, és a hallgatók legalább egy külföldi szemesztert kell látogassanak. A TEEP projekt kimenetele egy Európa-szintű akkreditációs eljárás előkészítése.
(05.01.27.)

      Tetovo, Macedonia

Rozsnyai Krisztina az EUA látogató bizottsága titkáraként résztvett a macedoniai Tetovoban a Dél-Kelet-Európai Egyetem (SEEU) minőségértékelésében. Az egyetemet EU és amerikai támogatással hozták létre 2001-ben. Az egyetem célja az ország albán kisebbség anyanyelvi felsőoktatását biztosítani, akik közül korábban csak 2% szerzett diplomát. Az oktatás albánul és macedonul, felső osztályokban kizárólag angolul folyik, elsősorban közigazgatási és tanárképzés, de gazdasági és jogi szakokon is. Az egyetem népszerűségét jelzi, hogy a hallgatóság 8-10 %-a a Macedon többségből toborzódik. Az egyetem az amerikai rendszer szerinti 4 éves Bachelor képzést ad, bár jelenleg a bolognai rendszer szerinti 3 éves képzésre szeretnének átállni úgy, hogy előtte egy előkészítő évet iktatnak be, amelyben a másik, macedon illetve albán nyelvet valamint angol nyelvet és számítógép használatát tanítják. Jelenleg a Master képzést dolgozzák ki, a PhD képzést később indítják.
(04.11.30.)

A Közép- és Kelet-Európai Hálózat

A Közép- és Kelet-Európai Hálózat 2004. október 23-24-én Prágában megtartotta két évenként rendezett közgyűlését. Az ülés első napján volt egy szeminárium, melynek témája az a készülő felmérés, mely a KKE Hálózat tagszervezetek akkreditációs gyakorlatát, eljárásait és törvényi hátterét hivatott vizsgálni az Európai Minőségbiztosítási Hálózat (ENQA) felvételi kritériumok tükrében. A projekt távlati célja a tagszervezetek akkreditációjának kölcsönös elismerése.
A közgyűlésen két új tagszervezetet vettek föl: az Ausztriai Fachhochschulrat (Foiskolai Tanács) és a szintén Ausztriai Minőségbiztosítási Ügynökséget, utóbbit megfigyelő státusszal.
(04.10.28.)

Greifswaldi konferencia

Rozsnyai Krisztina előadást tartott a németországi Greifswaldban a BLK-Verbundprojekt Leistungspunkte és az Ernst Moritz Arndt Egyetem közös szervezésében, "Kreditek Bologna és Berlin után. Egy minőségbiztosítási eszköz?" címmel rendezett konferencián. Az elhangzott előadások a projekt kiadásában jelennek meg.
(04.07.20.)

Közép- és Kelet-Európai Hálózat

A Hálózat Irányító Bizottsága 2003. november 1. bukaresti ülésén úgy döntöttek, hogy az évi egy ülésén kívül többször is találkoznak, hogy a hálózat tagszervezetei aktívabban vehessenek részt az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítást érintő fejleményeiben. Így került sor a 2004. április 17-én Budapesten tartott ülésre is. A Bukarestben elfogadott "Nyilatkozat" (Statement to the Bologna Follow-up Group) mellett elindult egy nagyléptékű EU pályázat, melynek keretén belül felmérik a tagszervezetek akkreditációs gyakorlatát a majdani akkreditációs kimenetek közös elismerése érdekében (www.ceenetwork.hu).

ENQA workshop Róma

A szemináriumot 2003. november 13-15. között tartották, Felsőoktatási akkreditáció modellek, tapasztalatok és perspektívák címmel. Az európai minőségbiztosításban ismert szakemberek előadásai mellett három párhuzamos műhelybeszéltetésben az előadók ismertették országaik minőségbiztosítási gyakorlatait és gondjait. A MAB, illetve a Közép- és Kelet-Európai Hálózat részéről Rozsnyai Krisztina beszélt e két szervezetről.

Közép-Amerikai Akkreditációs Tanács

A németországi InWent oktatás és kulturális fejlesztéssel foglalkozó szervezet támogatásával a megalakulás előtt álló Tanács és a Közép-Amerikai akkreditációval foglalkozó szakemberek számára egy egy-hetes németországi tanulmányutat szervezet, ahol a résztvevők megismerkedhették az európai, elsősorban német minőségbiztosítási gyakorlattal. Rozsnyai Krisztina a Közép- és Kelet-Európai Hálózatról és ennek a régiónak akkreditációjáról tartott bevezetőt, illetve vett részt a szeminárium vezetésében.

UNESCO/CEPES dél-európai országok felsőoktatási minőségbiztosítása

A dél-európai országok felsőoktatási minőségbiztosítását kiépíteni szándékozó szakemberek, akadémikusok számára tanulmányutat szerveztek Angliába, ahol megismerkedhettek az ottani minőségbiztosító szervezettel, a QAA-vel, illetve számos a témában közreműködő szervezettel és szakemberrel. Rozsnyai Krisztinát előadóként hívták meg. Ennek előzményeként a budapesti Közép-Európai Egyetem CEU 2002. novemberében szervezet szemináriumot (Integrating Standards and Performance Indicators, Self-Evaluation and External Evaluation. From Quality Assurnace to Accreditation." UNESCO/CEPES szeminárium: Regional University Network on Governance and Management of Higher Education in South-East Europe. 2002. november 20-24. (Előadás)

A magyar orvosképzés elismerése az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokbeli Külföldi Orvosképzés és Akkreditáció Országos Bizottsága (National Comittee on Foreign Medical Education and Accreditation NCFMEA) többszöri levélváltás és egy kérdőíves felmérést követően 2003. március 13-án a világ több országából meghívott szakemberek részvételével konferenciát szervezett, melyen a MAB részéről dr. Kiss Péter, az Oktatási Minisztérium részéről dr. Kiss László vett részt. A munka eredményeképpen további hat évre az NCFMEA elismeri a hazai idegen nyelvű orvosképzést a MAB akkreditációs tevékenysége révén. Kiss Péter, "Orvosképzésünk elismerése az Egyesült Államokban", Magyar Felsőoktatás, 2003/7. 35-36. o.

EUA intézményi értékelés Kolozsvárott

Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) szervezte intézményértékelési programjában Rozsnyai Krisztina, a MAB titkárságának szakreferense titkárként vesz részt. 2003 tavaszán az EUA látogató bizottsága, egy német volt rektor vezetésével és egy dán valamint egy belga professzorral és a titkárral, a kolozsvári Mezőgazdaság-tudományi és Állatorvosi Egyetemet értékelte. Az egyetem agilis vezetése több beruházást és modernizációs folyamatot indított el, ugyanakkor küzd a megszorító törvényi keretek és legfőképpen a sanyarú gazdasági hátteréből fakadó gondokkal.

Kréta, Kisinyov

Az EU görög elnöksége május 5-6-án konferenciát rendezett az európai főigazgatói és rektorkonferenciák képviselői részére Kréta szigetén, ahol a CEE Network titkára, Rozsnyai Krisztina meghívott vendégként előadást tartott a hálózat tevékenységéről. Az előadás május 20-án Kisinyovban is elhangzott a moldáv felsőoktatási intézmények és a minisztérium képviselői számára rendezett konferencián. A találkozó nyomán a moldáv fél kifejezte szándékát megfigyelőként való részvételre a CEE Network következő rendezvényein. Moldovával és Macedóniával kapcsolatos PowerPoint bemutatók elérhetők itt:
- Macedonia0503.ppt
- Chsisnau_2003_Cepujnoska_RM.ppt.
(2003.05.28.)

INQAAHE konferencia, Dublin

Az INQAAHE 2003. április 14-17. között tartotta 7. kétévi konferenciáját, "Quality and Standards: National, Regional and Global" címmel. A plenáris ülések egyik legfontosabb vitapontja az volt, hogy szükséges-e a felsőoktatási minőségbiztosítás nemzetek feletti (regionális vagy világméretű) szabályozása, egységesítése. Átfogó konszenzus nem alakult ki e kérdésben. A szervezet szintén most megtartott közgyűlése elfogadott egy dokumentumot, mely a minőségbiztosítási ügynökségek jó működésének alapelveire vonatkozó ajánlást tartalmazza. (A közgyűlésen elhangzottak szerint még frissítve lesz.) A közgyűlési szavazás szerint a jövő évi munkaértekezlet Ománban, a 2005-ös konferencia pedig Új-Zélandon lesz. A rendezvényen a MAB képviseletében Szántó Tibor főtitkár vett részt, és előadást is tartott.
(2003.05.28.)

Sitges - ENQA workshop

Az ENQA 2003. február 27. és március 1. között szemináriumot rendezett a spanyolországi Sitgesben a minőségbiztosítási és akkreditációs ügynökségek belső minőségbiztosításának kérdéseiről. A szemináriumon 15 ország 33 képviselője vett részt. A MAB részéről meghívottként Szántó Tibor tartott előadást az ügynökségek külső szakértői értékeléséről, mint a minőségbiztosítás egy fontos eleméről. Hat ügynökség, köztük a MAB külső értékelésének tapasztalatait összegezte, s módszertani javaslatokat fogalmazott meg hasonló jövőbeli értékelések számára. A szeminárium résztvevői egyetértettek abban, hogy az ENQA hozzon létre egy munkacsoportot az ügynökségek számára javasolható minőségbiztosítási irányelvek kidolgozására.
(2003.04.10.)

       CEE Network közgyűlése

A Közép- és Kelet-Európai Felsőoktatás-Értékelő Bizottságok Hálózatának legutóbbi ülése 2002. október 19-20-án, Bécsben volt. Az ülés elfogadta a hálózat módosított alapszabályát és a 2002-2004-es időszakra vonatkozó tevékenységi tervét. Felvette tagjainak sorába az Osztrák Akkreditációs Tanácsot és a dél-német régió akkreditációs szervezetét, az ACQUIN-t (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute). A hálózat új tisztségviselői: Milan Sojka elnök, (Accreditation Commission of the Czech Republic), irányító bizottsági tagok: Stanislaw Chwirot (University Accreditation Commission, Poland), Helmut Konrad (Austrian Accreditation Council), Tiit Laasberg (Estonian Higher Education Accreditation Center), Róna-Tas András (Magyar Akkreditációs Bizottság), és a koordináló titkár Rozsnyai Krisztina (Magyar Akkreditációs Bizottság titkársága). A közgyűléshez egy szeminárium is kapcsolódott, ahol előadást tartott Hans-Uwe Erichsen, a német Akkreditierungsrat elnöke, Helmut Konrad, az Osztrák Akkreditációs Tanács elnöke, Guy Haug, az Osztrák Akkreditációs Tanács tagja, és Ruzica Nikolic a jugoszláv Oktatási Minisztérium munkatársa. További információ a www.ceenetwork.hu alatt található.
(2002.11.11.)

Maribor

2002. október 9-12. között a Maribori Egyetem adott otthont a CHEPS által rendezett szakértői munkaértekezletnek, melyen Hollandia, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovénia képviselői vitatták meg a diplomák kölcsönös elismerésének néhány kérdését, különös tekintettel a nemzeti minőségbiztosítási és akkreditációs rendszerekkel való kapcsolatra. A megbeszélés résztvevői abban értettek egyet, hogy a diplomák kölcsönös elismerését nem feltétlenül kell összekötni a nemzeti minőségbiztosítási rendszerekkel. Fontos azonban, hogy utóbbiak révén az egyes országokban folyó képzési programok minőségéről kellően részletes információk álljanak mindenki számára elérhetően rendelkezésre, ez segítheti igazán a diplomák összehasonlítását.
Az értekezleten a MAB titkársága részéről Szántó Tibor vett részt.
(2002.11.11.)

      EAIR

2002. szeptember 8-11 között az EAIR (European Association for Institutional Research, mely nevével ellentétben Észak- és Dél-Amerikát, Kanadát is képviseli) éves konferenciáját Prágában tartotta. A több mint 300 résztvevő közül négyen voltak Magyarországról, köztük ketten a MAB-tól. Rozsnyai Krisztina, a MAB külföldi ügyek referense vezette a felsőoktatás minőségbiztosításával foglalkozó szekciót, Borzsák Judit szakreferens pedig poszter előadást tartott a távoktatás minőségbiztosításáról. További hat szekció a felsőoktatás egyéb témáival foglalkozott. Az előadásokat áttekintve elmondható, hogy a felsőoktatás minőségbiztosítási szakma egyre többet foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy tevékenységük mennyire eredményes, milyen hatása van a minőségbiztosításnak, mennyire veszik figyelembe az értékelők ajánlásait egyfelől, és hogy a hallgatói felmérések illetve értékelések milyen hasznosak és hatásosak másfelől.
További információk a www.eair.nl weboldalon találhatók.
(2002.09.19.)

ENQA

Az ENQA (European Network for Quality Asssurance in Higher Education) 2002. május 27-28-án, Koppenhágában tartotta legutóbbi közgyűlését és kétévenkénti konferenciáját. A közgyűlés elfogadta az ENQA 2002-re szóló cselekvési tervét (benne az októberi prágai CEE Network üléshez kapcsolódó értekezletet a minőségértékelő szervezetek állandó munkatársainak továbbképzéséről), s beszámolókat hallgatott meg az európai minőségértékelő szervezetek összehasonlító vizsgálatáról, az észak-európai szervezetek kölcsönös elismerési programjáról, a "Worldwide quality label" projektről (IAUP, INQAAHE, UNESCO), és az európai képzési rendszerek összehangolásának projektjéről (tuning project). A közgyűlés jóváhagyta 9 új szervezet, köztük a cseh, észt, lett, szlovák nemzeti akkreditációs szervezetek mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság felvételét is az ENQA tagjai sorába. A közgyűlésen a MAB-ot Michelberger Pál elnök és Róna-Tas András tiszteletbeli elnök képviselte.
(2002.06.18.)

Prága

Az AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen) és az ELIA (European League of Institutes of the Arts) 2002. május 24-25-én szemináriumot rendezett Prágában a művészeti felsőoktatási intézmények minőségbiztosításának és a bolognai folyamat egyes kérdéseinek megvitatására. A szemináriumon előadást tartott Szántó Tibor, a MAB titkárságának munkatársa is. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a minőségbiztosítás alapvetően belső, intézményi felelősség, s a művészeti intézmények számára nem volna előnyös, ha lehetőségeikkel nem élve megvárnák, hogy mások határozzák meg számukra a tennivalókat és a minőségi mércéket. A nemzetközi együttműködés fontos e területen is, de "összeurópai" művészeti minőségbiztosítási szervezetre és sztenderdekre nincs szükség.
(2002.06.18.)

      EUA Intézményértékelés Zsolnán

Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) szervezte intézményértékelési programban Rozsnyai Krisztina, a MAB titkárságának szakreferense titkárként vesz részt. Idén a szlovákiai ilinai Egyetemre tett látogatást egy négytagú látogatóbizottsággal. Az egyetem 1953-ban közlekedési főiskolaként indult Prágában, 1959-ben Zsolnára költözött, és 1996-óta ilinai Egyetemként működik. Hét karja elsősorban az ipari mérnöki területeket foglalja magába, de céljuk, hogy a tanárképzés, nyelvoktatás és hosszú távon a társadalomtudományok területeivel bővüljenek. Az egyetem egyik legelismertebb szakja a pilótaképzés, melyhez gyakorló repülőtérrel is rendelkeznek. A bizottság két látogatása 2002. januárjában és márciusában volt. A minőségértékelő jelentést az intézmény júniusban kapta meg.
(2002.06.18.)

Azerbajdzsán, Grúzia és Örményország közös felsőoktatási minőségértékelési programja

Az Európa Tanács szervezésében megkezdett program keretében 2002. április 22-23-án ülést tartottak a franciaországi Strasbourgban, melyen Rozsnyai Krisztina szakreferens beszámolt a MAB, illetve a Közép- és Kelet-Európai Akkreditációs Szervezetek alapításáról és működéséről. A három közép-ázsiai ország oktatási miniszterei aláírtak illetve írnak egy szándéknyilatkozatot, mely szerint segítik egymást akkreditációs bizottságaik létrehozásában és együttműködnek közös elvek és eljárások kidolgozásában. A regionális koordináló szervezetet várhatóan 2002 szeptemberében Tbilisziben alapítják meg.
(2002.06.18.)

      Thessaloniki

Az EUA (Európai Egyetemek Szövetsége, korábban CRE), 2001 tavaszán-nyarán értékelte a görögországi Aristoteles Egyetemet Thessaloniki-ben, melynek látogatóbizottságában titkárként Rozsnyai Krisztina, a MAB titkárságának szakreferense vett részt. A görög egyetemek igen erős jogi korlátok között működnek és erősen decentralizáltak, a tanszékek súlya a döntéshozatalban messze felülmúlja a központi vezetését. Az EUA intézményértékelése Európában a legelismertebb nemzetközi szintű, a teljes intézményt vizsgáló eljárás. A nemzetközi értékelő csapat (volt rektorok, intézményvezetők) vizsgálata és jelentése az intézmények vezetői számára olyan irányítási eszköz lehet, mely segíti őket intézmény-irányításuk javításában, és amelyet mind saját intézményükön belül, mind pedig a külső szereplők felé használni tudnak a hatékonyabb irányítás érdekében.

Birmingham

Az angliai városban 2001. május 25-26-án rendezett nemzetközi konferencia címe "A minőség vége?" volt. Rozsnyai Krisztina szakreferens a konferenciára készült előadásának magyar kiadása a Magyar Felsőoktatás 2001/5-6. számában olvasható. Tájékoztatás a konferencia eredményeiről a következő Internet címen található: http://www.qualityresearchinternational.com/eoq/

Dél Afrika

A MAB képviseltette magát a dél-afrikai HEQC (Felsőoktatási Minőségi Bizottság) alapító ünnepségén és konferenciáján, ahová Rozsnyai Krisztina szakreferenst hívták meg, hogy tartson előadást a MAB-ról és a vendéglátók számára esetleg használható akkreditációs tapasztalatairól. Dél Afrika felsőoktatása egy igen szerteágazó irányítási és jogi rendszer keretében működik. Az HEQC a miniszter tanácsadó szerve, a Felsőoktatási Bizottság albizottságaként, de kellő önállósággal működik, és már működésének megkezdése előtt akkreditáltatnia kellett magát a Dél-Afrikai Képesítési Hatóság által. A mindössze 1994 óta szabad választásokat biztosító politikai rendszer fő szempontja az egyenlőség, ami a felsőoktatás szempontjából az egyenlő - valójában csak pozitív diszkriminációval megvalósítható - bejutási lehetőséget jelenti. Az HEQC feladata az intézményértékelés és programakkreditáció, fő gondja a minőségükben igen változó magánintézmények kezelése, a hallgatók érdekvédelme.

Bécs

Az osztrák Oktatási Minisztérium székházában 2001. április 27-én "Felsőoktatási Akkreditáció: Összevethető Eljárások Európában" címmel rendezett konferenciát. A cél az volt, hogy visszatekintsenek az 1993-ban létrehozott Fachhochschulen (Szakfőiskolák) történetére, és ezt több más európai rendszerrel összevessék. A választott modell egyértelműen az angol Polytechnic típus volt, de az erről beszélő angol előadón kívül volt német, olasz és holland előadó is, akik saját országuk felsőoktatásáról számoltak be. Kevés szó esett viszont az akkreditációról, amint ezt egy felszólaló meg is jegyezte. Ausztriában nincs egyetemi akkreditáció, de a szakfőiskolákat az erre hivatott, a miniszter által kinevezett, de független tanács akkreditálja. A szakfőiskolák létrehozása önmagában azért volt jelentős lépés az osztrák felsőoktatásban, mert az egyetemekkel szemben először létesültek a kormánytól független felsőoktatási intézmények. A konferenciáról bővebb tájékoztatás a következő Internet címen olvasható: http://www.iff.ac.at/hofo/a&cp_conference_2001/

Dánia

A MAB titkárságának egyik szakreferense, Szántó Tibor, egy sikeresen megpályázott INQAAHE ösztöndíj révén 2001 áprilisában 10 napot töltött Koppenhágában, a Dán Értékelési Intézetben, ahol a dán felsőoktatási minőségértékelés rendszerét tanulmányozta. Több felsőoktatási intézményt is felkeresett, s más érdekeltekkel is beszélgetéseket folytatott. A dániai gyakorlat az, hogy az értékelések tudományáganként, több intézmény megfelelő szakjait egyszerre vizsgálva készülnek, s nem akkreditációs, hanem tanácsadó, "auditáló" jellegűek. Az értékelő bizottságok felsőoktatási szakemberei külföldiek, legtöbbjük norvég vagy svéd, míg a dán szakértők az ipar, az üzleti élet, a felhasználói oldal képviselői.


      Bangalore

Az INQAAHE (International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education) kétévenként megrendezendő konferenciáját 2001 márciusában Bangaloreban (India) tartotta. A konferencia plenáris és szekcióülésein összesen mintegy 70 előadás hangzott el, a "Minőség, szabványok (standards) és elismerés" összefoglaló cím alatt. Hazánkat képviselte és előadást tartott a Nyíregyházi Főiskoláról Filep László, a MAB részéről Homonnay Györgyné dr., főtitkár, és Szántó Tibor szakreferens, aki a szerző távollétében Róna-Tas András dolgozatát ismertette. A konferenciáról készült részletes beszámoló a Magyar Felsőoktatás 2001 szeptemberi számában olvasható.

Honlapunkon 2010. május 20-a óta Ön a . látogató.

 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B IV. em. | 1439 Budapest, Pf. 635 | Telefon: 344 0314, 413 0760 | Fax: +36 1 344 0313 | E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2012 MAB. Minden jog fenntartva.

Készítette: PolarSys Honlapkészítés | Joomla 1.7 Templates